Nová zelená úsporám

Základní informace o programu jsou uvedeny níže, podrobné podmínky můžete najít zde.

Podmínky programu:

- podporují se opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, mj. zateplení a výměna výplní stavebních otvorů

- podpora se vztahuje pouze na výdaje související s přípravou a realizací podporovaného opatření uskutečněné po datu 1. 1. 2013

- lhůta pro doložení dokumentů pro vydání registrace a rozhodnutí je 18 měsíců ode dne akceptace žádosti; v této lhůtě musí být opatření realizováno a doloženo zaplacenými fakturami

- podpora je poskytována formou přímé dotace, jejíž maximální výše je ohraničena mírou podpory dle dosažené energetické úrovně a celkovými maximálními způsobilými výdaji. Výplata podpory proběhne nejpozději 90 dní ode dne podpisu smlouvy (doložení zaplacených faktur)

- žadatel je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby

- musí být instalovány pouze materiály, výrobky anebo technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií; realizaci opatření musí provést pouze osoba uvedená v Seznamu odborných dodavatelů

Pro získání podpory Vám nabízíme:

- bezplatné poradenství o programu
- zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle podmínek programu
- zajištění energetického posudku v rozsahu dle podmínek programu
- podání žádosti o poskytnutí podpory včetně zajištění všech povinných příloh
- provedení technického dozoru stavebníka