Vaše dotazy


Máte-li konkrétní otázky, týkající se stavebnictví, zeptejte se formou emailu na adrese stavar@centrum.cz a my se Vám pokusíme v brzké době odpovědět. Jestliže nebudeme schopni dotaz zodpovědět, alespoň se Vás pokusíme nasměrovat, kde danou informaci zjistit.

Často opakované dotazy naleznete včetně odpovědí níže na této stránce.

Co je potřeba vyřídit pro zateplení domu?

Zateplení obvodového pláště budovy považuje stavební úřad ve Vyškově za stavební úpravu neměnící vzhled stavby a tudíž pro ni není potřeba ohlášení ani stavební povolení. Jinými slovy kvůli zateplení není třeba ve Vyškově vůbec kontaktovat stavební úřad. To však neruší povinnost dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, což zajistíte obstaráním projektové dokumentace zpracované způsobilou osobou, která vymezuje rozsah a kvalitu požadovaných prací. Na jejím základě bude stanovena cena za dílo a v neposlední řadě Vám také umožní kontrolu realizační firmy a tím i ušetří peníze.

Kdo odpovídá za správné provedení stavby při najmutí realizační firmy?

Za provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací a všemi požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů odpovídá stavbyvedoucí. Stavební podnikatel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který musí být dle zákona č. 360/1992 Sb. autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Autorizace musí být udělena v oboru, do jehož rozsahu spadá realizovaná stavba.

Co je stavebník (vlastník stavby) povinen provést před zahájením stavby, která vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení?

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,

- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.